Introduktion til autisme

Af bibliotekar Karen Carlsson, DBC. 2000.

Niels Peter har en masse sjove egenskaber. Jeg har fødselsdag den 30. maj, og han kan fortælle mig, på hvilken dag i ugen det er om 15 år. Togplaner er hans store dille... Han har nogle Rainman-færdigheder. Da vi en dag spillede Mikado, fortalte han os som et lyn, at der var 36 pinde tilbage.

Pårørende til en beboer på Ny Allerødgård, en institution for unge med autisme

Hvad er autisme?

Autisme er betegnelsen for en alvorlig form for kontaktforstyrrelse, som kan ses fra den tidligste barnealder. Autisme præger barnet under hele opvæksten og fortsætter næsten altid ind i voksenalderen. Autistiske børn er enten kontaktsvage og virker som om de lever i deres egen verden eller de er kontaktafvigende, det vil sige sære i deres kontaktform. Samtidig er de ofte prægede af tvangsprægede vaner (2)

Hvad betyder autisme?

Autisme er den danske oversættelse af det tyske ord Autismus, der er dannet af det græske ord autos, der betyder "selv" samt endelsen -ismus. Betegnelsen Autismus blev opfundet af den schweiziske psykiater P. E. Bleuler og betegner en tilstand med sygelig lukken sig inde i egen tankeverden samt svigtende følelsesmæssig kontakt med omgivelserne. Betegnelsen autisme bruges synonymt med infantil autisme (3,4)

Har autisme altid eksisteret?

Autisme har formentlig altid eksisteret. Forskellige historiske kilder, sagn, folkeeventyr og lignende indeholder historier om mennesker med en adfærd, der adskilte sig væsentligt fra normen, men som samtidig havde en bemærkelsesværdig viden inden for bestemte områder. En af de mere kendte beretninger er historien om den vilde dreng fra Aveyron, som i slutningen af 1700-tallet blev fundet forladt i en skov i det centrale Frankrig. En læge ved navn Jean Itard tog ham til sig for at opdrage og undervise ham. Jean Itards meget omhyggelige notater hører til de tidligste beskrivelser af et barn med infantil autisme. Drengen forblev sprogløs, og selvom han lærte at kommunikere ved hjælp af nogle brugbare tegn, lærte han aldrig at forstå betydningen af basale sociale handlinger. Den franske instruktør Francois Truffaut's film "Den vilde dreng" bygger på Itards beskrivelser. En anden meget bevægende film om autisme er instruktøren Barry Levinsons Oscarbelønnede film Rain man med Dustin Hoffman i rollen som en autistisk yngre mand (2,5)

Hvad er årsagen til autisme?

I de seneste årtier er interessen for og forskningen i, hvad der forårsager autisme øget. Baggrunden for den stigende interesse er formentlig, at studiet i autisme er et studie i det centrale i den menneskelige psyke, nemlig evnen til at indgå i et gensidigt følelsesmæssigt samspil med andre mennesker og et behov for at bringe mening i omverdenen. Hos normale børn er disse egenskaber tidligt udviklede, hvorimod personer med autisme har en forstyrrelse af evnen til at opleve andre mennesker som psykologiske væsener med selvstændige tanker, motivationer og ønsker. Gennem de sidste 50 år har der været stor uenighed om årsagen til autisme. I dag er der bred enighed om, at autisme er biologisk betinget. Det kan dreje sig om fosterinfektioner, biokemiske forstyrrelser i hjernen og endnu ikke afklarede arvelige faktorer (2,5,8)

Hvordan defineres autisme?

Ifølge WHO's Internationale diagnosesystem ICD-10, International Classification of Disorders, defineres autisme som en af flere gennemgribende udviklingsforstyrrelser, på latin Disordines evolutionis pervasi. De tre mest omtalte former inden for autismespektret er:

 • Infantil autisme.
 • Atypisk autisme.
 • Aspergers syndrom.

Udover disse udviklingsforstyrrelser er der yderligere to former for gennemgribende udviklingsforstyrrelser, som er mere sjældne, nemlig:

 • Disintegrativ forstyrrelse.
 • Hyperaktivitetsforstyrrelse.

(6,7)

Hvad er gennemgribende udviklingsforstyrrelser?

Gennemgribende udviklingsforstyrrelser omfatter en gruppe sygdomme, som er karakteriseret ved kvalitative forstyrrelser af det sociale samspil og kommunikationsmønstre samt ved et begrænset, stereotypt og gentaget repertoire af interesser og aktiviteter. Forstyrrelserne er gennemgribende og præger personens udfoldelse i alle situationer

(6)

Nedenstående oversigt viser forskelle og ligheder mellem de tre mest omtalte gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret:

Oversigt over forskelle og ligheder ved de tre mest omtalte gennemgribende udviklingsforstyrrelser
Infantil autisme Atypisk autisme Aspergers syndrom
Kontaktsvag Kontaktforstyrret eller kontaktsvag Kontaktforstyrret
Sprogløs Sprogforstyrret og sent sprog Sprogforstyrret
Motoriske stereotypier Adfærdsstereotypier Særinteresser
Mental retardering Ofte mental retardering Sjældent mental retardering
1/1 (drenge/piger) 3/1 (drenge/piger) 10/1 (drenge/piger)
6-7:10.000 4-6:10.000 10-20:10.000

Af skemaet fremgår det at flest drenge bliver ramt af gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Der bliver ramt lige mange piger som drenge af infantil autisme. Hvergang een pige bliver ramt af atypisk autisme, bliver tre drenge ramt. Aspergers syndrom rammer ti gange så mange drenge som piger. Nederste række i skemaet viser hvor mange personer, der rammes ud af 10.000, således lider mellem 10 og 20 af Aspergers syndrom (2)

Hvor mange lider af autisme i Danmark?

Gennem mange år har man i Danmark og i udlandet regnet med en forekomst på mindst 10 ud af 10.000, og da autisme er et livslangt handicap, ville det i Danmark dreje sig om mindst 5.000 personer med diagnosen autisme. Udviklingen i opfattelsen af autisme har imidlertid medført en bredere definition af autisme. Den bredere definition, hvor også Aspergers syndrom indgår, medfører, at der må regnes med et større antal personer med autisme og lignende tilstande. Et realistisk antal er mindst 20.000 personer i Danmark, som har en diagnose inden for autismespektret (2)

Hvad er infantil autisme?

Infantil autisme er den mest almindelige form for gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Det afgørende for diagnosen infantil autisme er, at symtomerne ses før 3-års alderen. Karakteristisk for infantil autisme er en mangelfuld udvikling af socialt samspil, af kommunikationsfærdigheder og ved begrænset, stereotypt gentagende adfærd. Hertil kan komme en række mindre specifikke fænomener som fobier, søvn- og spisevanskeligheder, raserianfald og selvdestruktiv adfærd (8)

Hvad er atypisk autisme?

Atypisk autisme afviger fra infantil autisme enten ved et senere begyndelsestidspunkt eller ved ikke at udvise forstyrrelser på alle de tre områder, der er karakteristisk for infantil autisme. Atypisk autisme optræder tit hos svært retarderede børn (8)

Hvad er Aspergers syndrom?

I modsætning hertil er Aspergers syndrom autisme hos normaltbegavede børn, i nogle tilfælde særligt begavede børn. Kontaktforstyrrelsen er mere diskret, men der er en alvorlig brist i gensidigheden og spontaniteten i det sociale samspil. Der ses ikke nogen generel forsinkelse i sprogudviklingen. Aspergers syndrom er ofte forbundet med motorisk klodsethed. Psykotiske tilstande kan optræde tidligt i voksenalderen. Særligt karateristisk for unge med Aspergers syndrom er deres særinteresser, som hos nogle optager alle deres tanker. Aspergere opsøger litteratur og opbygger en meget stor specialviden inden for bestemte områder. Eksempler på særinteresser er pyramidernes historie, togafgangstider, briller og kvægfikseringsbokse (8)

Hvad er disintegrativ forstyrrelse?

Disintegrativ forstyrrelse er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, hvor tydelige tegn på autisme indtræder hos barnet efter en periode med en normal udvikling på mindst 2 år. I løbet af få måneder sker der et tydeligt tab af tidligere erhvervede færdigheder inden for forskellige udviklingsområder. Det drejer sig typisk om tab af interesse for omgivelserne, tab af forståelse og brug af talesprog, sociale færdigheder og tilpasningsevne. Personens udvikling er karakteriseret ved stagnation eller tilbagegang, når de nævnte færdigheder er gået tabt. I nogle tilfælde kan visse færdigheder generhverves (8)

Hvad er hyperaktivitetsforstyrrelse?

Hyperaktivitetsforstyrrelser ses hos børn med udtalt mental retardering. De karakteristiske træk er hyperaktivitet i form af vedvarende motorisk uro, vanskelighed ved at sidde stille i mere end få sekunder og barnets konstante skift af aktiviteter. Barnet har svært ved at koncentrere sig om daglige gøremål og har gentagne stereotype adfærdsmønstre som rokken frem og tilbage og viften med hænderne. I pubertetsårene erstattes hyperaktiviteten ofte af hypoaktivitet, det vil sige en form for passivitet (8)

Hvilke andre handicap kan forekomme hos autister?

I forbindelse med autisme kan der også forekomme andre sygdomme og udviklingsforstyrrelser som for eksempel:

 • Mental retardering
  Autisme ses som nævnt ofte sammen med mental retardering.
 • Epilepsi
  Epilepsi forekommer hos op til 30 procent af personer med autisme, specielt i forbindelse med udtalt mental retardering.
 • Sansehandicap
  Blindhed og døvhed findes især hos de intellektuelt svagt begavede personer med autisme.
 • Fragilt X-syndrom
  Arvelig tilstand, som skyldes fejl på X-kromosomet. Dette medfører en varierende grad af psykisk udviklingshæmning. Især i puberteten ses en række fysiske træk som for eksempel langt, smalt ansigt, fremstående hage, store ører og store testikler. Mellem 3 og 5 procent af personer med autisme har samtidig Fragilt X-syndrom. Denne kromosomafvigelse ses næsten udelukkende hos drenge.
 • Tourettes syndrom
  Tourettes syndrom er kendetegnet ved svære tics i form af ufrivillige bevægelser og lyde. Desuden kan der forekomme koncentrationsvanskeligheder, hyperaktivitet, tvangshandlinger og tvangstanker. Inden for denne handicapgruppe ses Tourettes syndrom først og fremmest hos personer med Aspergers syndrom.
 • Tuberøs sclerose
  Medfødt lidelse, der skyldes en genetisk fejl, som medfører hudforandringer og knudedannelser i centralnervesystemet. Mental retardering er til stede hos cirka halvdelen af personer med Tuberøs sclerose, og cirka 85 procent har epilepsi. Cirka 3 procent af personer med autisme har samtidig en TS-diagnose, mens personer med Tuberøs sclerose har 40 til 50 procent autismelignende symptomer.
 • DAMP/hyperkinetisk syndrom
  Tilstand kendetegnet ved opmærksomheds- og perceptionsforstyrrelser samt hyperaktivitet. I autismespektret kan tilstanden vise sig hos personer med Aspergers syndrom eller hos højtfungerende personer med autisme (8)

Videre læsning

Under videre læsning henvises til enkelte konkrete dokumenter som for eksempel én artikel eller én bog. Der kan være henvisninger til dokumenter i både trykt og elektronisk form. Dokumenterne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning i danske såvel som internationale databaser samt søgning på Internettet.

Trillingsgaard, Anegen: Autisme / Anegen Trillingsgaard, Ole Sylvester Jørgensen. Kbh.: Skolepsykologi; i samarbejde med Foreningen af Specialskoler m.m. for autistiske børn, 1996. 28 sider. (Skriftserie om autisme; 1).
God lille introduktion til autisme.

Wing, Lorna: Det autistiske spektrum: en vejledning for forældre og fagfolk. Kbh.: Hans Reitzel, 1997. 255 sider.
Forfatteren, der selv har et autistisk barn, har gennem mange år været en af de førende eksperter inden for autismeforskningen. Bogen beskriver hvordan mennesker med autisme oplever verden, baggrunden for deres adfærdsforstyrrelser og deres angst for forandringer. Bogen er henvendt til forældre, læger, psykiatere, psykologer, specialpædagoger, lærere, med mere - kort sagt alle, de kommer i berøring med personer med autisme.

Videre links

Under videre links henvises til hjemmesider og databaser på Internettet med flere eller mange dokumenter. Videre links kræver således at man selv udvælger og vurderer hvilke dokumenter man har brug for, eventuelt efter en søgning på hjemmesiden eller i databasen. Hjemmesiderne og databaserne er kvalitativt udvalgt som de mest relevante efter research og søgning på Internettet.

Landsforeningen Autisme. Landsforeningen Autisme. Fuldtekst, dansk tekst. Hjemmeside for Landsforeningen Autisme. Foreningen blev stiftet i 1962 og har til formål at bidrage til, at der skabes de bedst mulige vilkår for autistiske børn og voksne, formidle oplysning til de pårørende, samt virke for oprettelsen af de nødvendige børnehave- og skoletilbud, bosteder, bofællesskaber, beskæftigelsestilbud, og andre aktiviteter for personer med autisme.

Videnscenter for Autisme. Videnscenter og Center for Autisme. Fuldtekst, dansk tekst.
Informationer om autisme og Aspergers syndrom for pårørende og fagfolk. Indeholder oversigt med beskrivelse af publikationer udgivet af Videnscenter for Autisme, faglige artikler, boganmeldelser, kurser og aktivitetskalender, oversigt over behandlingstilbud i Danmark, samt links til relevante hjemmesider om autisme.

Kilder

 1. Status på Gården: et hjem for unge med autisme: Ny Allerødgård 1982-1994 / redigeret af Gugu og Ernst Kristoffersen. Kbh.: Parentes, 1996.181 sider.
 2. Trillingsgaard, Anegen: Autisme / Anegen Trillingsgaard, Ole Sylvester Jørgensen. Kbh.: Skolepsykologi; i samarbejde med Foreningen af Specialskoler m.m. for autistiske børn, 1996. 28 sider. (Skriftserie om autisme; 1).
 3. Klinisk ordbog / Niels Holm-Nielsen. 15. udgave. Kbh.: Munksgaard, 1996. 955 sider.
 4. Brüel, Sven: Fremmedordbog / af Sven Brüel og Niels Åge Nielsen. 11. udgave. Kbh.: Gyldendal, 1998. 677 sider.
 5. Kristiansen, Søren: At forklare autisme: myter og realiteter i autismens idéhistorie. Kbh.: Hans Reitzel, 1998. 199 sider.
 6. WHO ICD-10 - psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser: klassifikation og diagnostiske kriterier. 1. udgave. Kbh.: Munksgaard: i samarbejde med WHO Collaborating Centre for Research and Training in Mental Health, 1995. 259 sider.
 7. Klassifikation af sygdomme. 10. revision. Kbh.: Munksgaard. 2 bind. Systematisk del. 2. udgave. 1996. 527 sider
 8. Haracopos, Demetrious: Hvad er autisme? Virum: Videnscenter for Autisme, 1997. 16 sider.
  http://www.autisme.dk/om1.htm